DISCLAIMER

Wij vinden het erg belangrijk dat wij onze website actuele en betrouwbare gegeven bevat. Helaas kan het voorkomen dat op een van de aan Studio X B.V. gerelateerde website toch onjuistheden of onvolledigheden voorkomen. Studio X B.V. behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen. Door het gebruiken van de websites van alle aan Studio X B.V. gerelateerde websites stemt u in met deze disclaimer.

PRIVACY, COOKIES, PRIVACY, COOKIES, PRIVACY, COOKIES, PRIVACY, COOKIES, PRIVACY, COOKIES, PRIVACY, COOKIES, PRIVACY, COOKIES, PRIVACY, COOKIES,

Gebruik van informatie

De informatie, zoals deze is opgenomen op onze website, is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Wij besteden veel tijd en energie aan het up-to-date houden van de informatie op onze websites. Toch kan het voorkomen dat hier foutieve of achterhaalde informatie op aanwezig is. Daarnaast kunnen teksten typfouten bevatten. Wij kunnen dan ook niet de garantie geven dat alle informatie die u op onze website aantreft juist is. Studio X B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade, welke is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op de websites van Studio X B.V. versterkte informatie. Studio X B.V. aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics. Hierdoor worden er Google-Analytics cookies gebruikt op onze website. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Wanneer u onze website bezoekt, wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Daarnaast hebben wij het ‘gegevens delen’ uitgezet binnen Google Analytics en wordt er verder door ons geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Eigendomsrecht

Deze website en inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorgaande toestemming van Studio X B.V.

Het gebruik van afbeeldingen, logo’s, beeldmerken, lay-outs of andere toepassen waarop Studio X B.V. auteursrechten kan uitoefenen zijn verboden door derden te (her)gebruiken, zonder hiervoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben ontvangen van Studio X B.V.

Hyperlinks of verwijzingen

Studio X B.V. heeft het recht te allen tijde de informatie op haar websites te wijzigen. Dit geldt ook voor de openstaande vacatures, trainingsdata, trainingstijden, trainingsinhoud, prijzen e.d.

Nederlands recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.